Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

DEFENITIES


Outrex: Outrex Trainingen V.O.F., gevestigd te Goirle en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67016030

Outrex: Outrex Outdoor & Expedition, gevestigd te Goirle en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67015468

Opdrachtgever: Klant welke de overeenkomst met Outrex sluit;
Deelnemer: De feitelijke persoon die aan een cursus of activiteit deelneemt;
Training: De in contract afgenomen training;
Offerte: Voorstel voor een overeenkomst;
Overeenkomst: De getekende overeenkomst tussen opdrachtgever en Outrex.


ALGEMEEN


Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Outrex en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Outrex, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Een wijziging van de algemene voorwaarden kan alleen met schriftelijke toestemming van Outrex. Een wijziging van de algemene voorwaarden kan ook opgenomen zijn in de getekende opdracht.

UITVOERING ACTIVITEITEN

Outrex zorgt voor uitvoering van activiteiten zoals omschreven in de opdracht tussen Outrex en de opdrachtgever. Outrex zorgt voor gecertificeerde begeleiding en verzekering voor de genoten activiteiten. 

UITVOERING TRAININGEN

- Outrex zal de training zoals omschreven in de opdracht met de beste zorg uitvoeren en zorgdragen dat de trainingen worden gegeven door trainers met de juiste kennis op het     betreffende trainingsgebied;
- Outrex zal altijd trainen met de op dat moment beschikbare, meest recente kennis over het trainingsonderwerp;
- Outrex is gerechtigd werkzaamheden aan de derden uit te besteden;
- Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het op tijd aandragen van de benodigde gegevens voor een training. Hierbij kan gedacht worden aan deelnemerslijsten en trainingslocaties;
- Indien uit evaluaties blijkt dat trainingen aangepast dienen te worden dan zal dit besproken worden met de opdrachtgever en kunnen aanpassingen doorgevoerd worden met toestemming van de opdrachtgever.

DUUR OPDRACHT

Outrex zal zorgdragen dat de activiteiten/trainingen binnen de overeengekomen termijn, vastgelegd in de opdracht, worden uitgevoerd. Hiervan kan, gedurende de looptijd, met wederzijdse toestemming van worden afgeweken. Deze wijziging moet schriftelijk vastgelegd worden.

VERGOEDING


- Outrex zal in de opdracht een vaste vergoeding afspreken voor de te verrichten werkzaamheden;
- Indien een tussentijdse wijziging plaatsvindt in de opdracht zal de vergoeding opnieuw bekeken worden en indien nodig aangepast;
- Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt kan Outrex voor reeds uitgevoerde werkzaamheden een vergoeding in rekening brengen;
- De opdrachtgever mag altijd kosteloos een opdracht annuleren binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.


BETALING

- Betaling dient te geschieden 14 dagen voor de activiteit/training, tenzij anders overeengekomen tussen opdrachtgever en Outrex.

- Indien betaling uitblijft zal Outrex eenmalig een aanmaning sturen en daarna een geldboete van 5% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,-. 

- Indien betaling uitblijft binnen de gestelde termijn zal Outrex de vordering uit handen geven aan een deurwaarder.


ANNULERING


- Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de training bent u 25% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd aan Outrex.
- Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training bent u 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd aan Outrex.
- Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training bent u 75% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd aan Outrex.
- Bij annulering binnen de termijn van 2 weken voor aanvang van de activiteit kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de overeengekomen totaalprijs verschuldigd aan Outrex. Annulering dient schriftelijk te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan.

Outrex behoudt zich het recht de activiteit ivm veiligheid te annuleren. Denk hierbij aan onweer. Indien Outrex de opdracht annuleert zal Outrex zijn uiterste best doen de activiteit in overeenstemming met de opdrachtgeveer te verzetten of de kosten voor de activiteit retourneren.


OFFERTES

De door Outrex opgemaakte offerte is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn, tenzij anders overeengekomen. Deze gewijzigde geldigheidsduur dient achteraf schriftelijk bevestigd te zijn tussen opdrachtgever en Outrex.


UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID


Behoudens de verantwoordelijkheid van Outrex krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is Outrex nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct of indirect gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Outrex, daden of nalatigheid van de opdrachtgever of deelnemers.


GEHEIMHOUDING

Opdrachtgever en Outrex verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij onderling delen in het kader van de offerte en/of eventueel te sluiten overeenkomst. Dit geldt niet indien:
- Opdrachtgever en Outrex anders overeenkomen;
- Informatie algemeen bekend is;
- Informatie rechtmatig tussen partijen wordt gedeeld;
- Indien dit in strijd is met wetgeving of ministerieel besluiten.

 

PRIVACY

Het privacy beleid van Outrex is van toepassing op alle persoonsgegevens die Outrex verwerkt van haar deelnemers. Outrex verwerkt de gegevens in 2 externe systemen welke beide voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving welke is ingegaan op 25 mei 2018.

Outrex zal nooit op enige wijze opgevraagde gegevens inzetten voor reclamedoeleinden of verkopen/doorgeven aan derde tenzij dit met toestemming gebeurd. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Outrex. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Outrex. De contactgegevens kunt u vinden op onze website.

Outrex gebruikt de opgevraagde persoonsgegevens alleen voor het inboeken van activiteiten (extern plansysteem BOOQ/Eijsink) en het verzenden van facturen (e-boekhouden.nl). 

 

KLACHTENTERMIJN/GESCHIL


- Klachten over de uitgevoerde trainingen van Outrex moeten door de opdrachtgever zo snel mogelijk schriftelijk gemeld worden. Klachten welke later dan 4 weken na de betreffende training worden gemeld worden niet in behandeling genomen. Bij een terechte klacht zal Outrex zorgdragen voor een nieuwe training;
- Outrex zal binnen 7 dagen een reactie geven op een schriftelijk ingediende klacht, per brief of email.
- Afhandeling van de klacht zal binnen 14 dagen plaats vinden;
- Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld;
- Geschillen die niet door opdrachtgever en Outrex onderling opgelost kunnen worden zullen worden voorgelegd bij de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank in Breda tenzij de wet anders voorschrijft.

OVERMACHT

- Outrex kan zich beroepen op overmacht voor alle van buiten komende zaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Outrex geen invloed kan uitoefenen en waardoor Outrex niet in staat is zijn trainingsverplichting / activiteit na te komen;
- Indien door overmacht de verplichtingen door Outrex niet meer nagekomen kunnen worden, kunnen beide partijen de opdracht ontbinden. Dit dient schriftelijk bevestigd te worden met opgaaf van reden;
- Indien Outrex bij overmacht reeds aan zijn verplichting(deels) heeft voldaan danwel noodzakelijke kosten heeft gemaakt kan Outrex deze kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.

TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Outrex en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.